Prowadząc kancelarię świadczę usługi osobom fizycznym oraz prawnym, zarówno prowadzącym działalność gospodarczą jak i osobom takiej działalności nieprowadzącym w zakresie spraw znajdujących swe uregulowanie w prawie:

  1. gospodarczym i handlowym.
  2. cywilnym, w tym w szczególności zobowiązaniowym, deliktowym (zwłaszcza odszkodowań w związku z wypadkami komunikacyjnymi czy w związku z błędami medycznymi),   rodzinnym (rozwody, separacje, podziały majątku, alimenty), spadkowym (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, nieważność testamentu, zachowek).
  1. prawa administracyjnego, ze szczególnym      uwzględnieniem procesu budowlanego, udzielania koncesji, zezwoleń na      działalność regulowaną  lub      postepowania w sprawie ustalenia czy miało miejsce zdarzenie medyczne.
  2. prawa pracy, w tym w szczególności      problematyka nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, a także      powierzania mienia pracownikom.
  3. wykroczeniowym i karno-skarbowym.

Kancelaria jest zorientowana na świadczenie usług zarówno w formie stałej współpracy jak i jednorazowego wykonania określonej czynności.  W obu wypadkach usługa może obejmować w szczególności:

  1.  udzielanie porad prawnych,
  2. sporządzanie opinii prawnych,
  3. opiniowanie czy sporządzanie dokumentów,
  4. a także jeśli nie przede wszystkim występowanie w imieniu klientów  przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
  5. występowanie w imieniu klientów przed urzędami (przykładowo przed Urzędem Regulacji Energetyki  czy Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie).