Zakres usług:

Wykonując zawód radcy prawnego świadczę pomoc prawną, w szczególności udzielając porad prawnych, sporządzając opinie prawne, tworząc projekty aktów prawnych, umów cywilno-prawnych czy pism procesowych   oraz występując przed sądami i urzędami w szczególności w zakresie spraw znajdujących swe uregulowanie w prawie:

  1. gospodarczym i handlowym,
  1. cywilnym, w tym w szczególności zobowiązaniowym, deliktowym (zwłaszcza odszkodowań w związku z wypadkami komunikacyjnymi czy w związku z błędami medycznymi),   rodzinnym (rozwody, separacje, podziały majątku, alimenty), spadkowym (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, nieważność testamentu, zachowek),
  2. prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu budowlanego, udzielania koncesji, zezwoleń na działalność regulowaną  lub postepowania w sprawie ustalenia czy miało miejsce zdarzenie medyczne
  3. prawa pracy, w tym w szczególności problematyka nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, a także powierzania mienia pracownikom.